Säh­kö­tar­kas­tus

Säh­kö­tar­kas­tuk­set nopeal­la toimitusaikataululla

Ainoas­taan val­tuu­te­tut tar­kas­ta­jat ja val­tuu­te­tut tar­kas­tus­lai­tok­set ovat oikeu­tet­tu­ja teke­mään säh­kö­lait­teis­to­jen var­men­nus- ja mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­sia. Acs­pec­ta Oy toteut­taa säh­kö­tar­kas­tuk­set ammat­ti­tai­dol­la ja nopeal­la toimitusaikataululla.

Säh­kö­tar­kas­tus nopeam­min kuin uskotkaan.

tai soi­ta 045 1972 900

Säh­kö­asen­nus­ten
var­men­nus­tar­kas­tuk­set

Val­tuu­te­tun tar­kas­ta­jan teke­mä varmennustarkastus

Säh­kö­lait­teis­tol­le on teh­tä­vä Säh­kö­tur­val­li­suus­lain 1135/2016 mukaan käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sen lisäk­si var­men­nus­tar­kas­tus, jos kysees­sä on luo­kan 1, 2 tai 3 säh­kö­lait­teis­to. Lisäk­si myös säh­kö­lait­teis­ton mer­kit­tä­vil­le muu­tos- ja laa­jen­nus­töil­le on teh­tä­vä var­men­nus­tar­kas­tus. Acs­pec­ta huo­leh­tii luo­tet­ta­vas­ti niin käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sis­ta kuin varmennustarkastuksistakin.

Säh­kö­ura­koit­si­jan on huo­leh­dit­ta­va var­men­nus­tar­kas­tuk­sen teettämisestä

Säh­kö­lait­teis­ton raken­ta­jan, eli säh­kö­ura­koit­si­jan on huo­leh­dit­ta­va var­men­nus­tar­kas­tuk­sen teet­tä­mi­ses­tä val­tuu­te­tul­la tar­kas­ta­jal­la tai val­tuu­te­tul­la tar­kas­tus­lai­tok­sel­la. Mikä­li säh­kö­lait­teis­ton raken­ta­ja lai­min­lyö vel­vol­li­suu­ten­sa, vas­taa var­men­nus­tar­kas­tuk­sen teet­tä­mi­ses­tä säh­kö­lait­teis­ton haltija.

Mil­loin var­men­nus­tar­kas­tus tulee teettää?

Var­men­nus­tar­kas­tus on teh­tä­vä säh­kö­tur­val­li­suus­lain 1135/2016 mukaan säh­kö­lait­teis­tol­le ennen lait­teis­ton otta­mis­ta var­si­nai­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen­sa tai mää­rä­tyn ajan kulues­sa sen jäl­keen. Luo­kan 1 ja 2 säh­kö­lait­teis­toil­le var­men­nus­tar­kas­tus on teh­tä­vä 3 kk:n kulues­sa lait­teis­ton käyttöönotosta.

Mik­si var­men­nus­tar­kas­tus tarvitaan?

Var­men­nus­tar­kas­tuk­ses­sa on pis­to­ko­kein tai muil­la sovel­tu­vil­la tavoil­la var­mis­tet­ta­va riit­tä­väs­sä laa­juu­des­sa, että säh­kö­lait­teis­to täyt­tää säh­kö­tur­val­li­suus­lain aset­ta­mat vaa­ti­muk­set säh­kö­tur­val­li­suu­del­le ja säh­kö­mag­neet­ti­sel­le yhteen­so­pi­vuu­del­le. Var­men­nus­tar­kas­tuk­ses­sa tulee lisäk­si var­mis­taa, että säh­kö­lait­teis­tol­le on teh­ty käyttöönottotarkastus.

Säh­kö­lait­teis­to­luo­ki­tuk­set

Säh­kö­lait­teis­tot jae­taan säh­kö­tur­val­li­suus­lain 1135/2016 mukaan lait­teis­to­jen var­men­nus­tar­kas­tuk­sia ja mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­sia sekä kun­nos­sa­pi­to-ohjel­maa kos­ke­vien vaa­ti­mus­ten osal­ta eri säh­kö­lait­teis­to­luok­kiin seuraavasti:

Luo­kan 1 sähkölaitteisto

a) säh­kö­lait­teis­to asuin­ra­ken­nuk­ses­sa, jos­sa on enem­män kuin kak­si asuin­huo­neis­toa;
b) muu kuin asuin­ra­ken­nuk­sen säh­kö­lait­teis­to, jon­ka suo­ja­lait­tee­na toi­mi­van yli­vir­ta­suo­jan nimel­lis­vir­ta on yli 35 ampee­ria ja joka ei kuu­lu luok­kiin 2 tai 3

Luo­kan 2 sähkölaitteisto

c) säh­kö­lait­teis­to, johon kuu­luu yli 1000 vol­tin nimel­lis­jän­nit­tei­siä osia, lukuun otta­mat­ta sel­lais­ta säh­kö­lait­teis­toa, johon kuu­luu vain enin­tään 1000 vol­tin vain enin­tään 1000 vol­tin nimel­lis­jän­nit­teel­lä syö­tet­ty­jä yli 1000 vol­tin säh­kö­lait­tei­ta tai nii­hin ver­rat­tu­ja lait­teis­to­ja;
d) säh­kö­lait­teis­to, jon­ka liit­ty­mis­te­ho, jol­la tar­koi­te­taan säh­kö­lait­teis­ton hal­ti­jan kiin­teis­töl­le tai yhtei­sel­le kiin­teis­tö­ryh­mäl­le raken­net­tu­jen liit­ty­mien liit­ty­mis­te­ho­jen sum­maa, on yli 1600 kilovolttiampeeria

Luo­kan 3 sähkölaitteisto

e) ver­kon­hal­ti­jan jake­lu-, siir­to- ja muu vas­taa­va sähköverkko

Säh­kö­lait­teis­to­luo­ki­tus­ta ei sovel­le­ta vies­tin­tä­verk­ko­jen, his­sien, ilma-alus­ten eikä maa- ja vesi­kul­ku­neu­vo­jen sähkölaitteistoihin.

Meil­tä saat var­men­nus­tar­kas­tuk­set nopeal­la toimitusaikataululla!

tai soi­ta 045 1972 900

Säh­kö­asen­nus­ten
mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set

Säh­kö­lait­teis­to­jen määräaikaistarkastukset

Mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­ses­sa var­mis­te­taan, että säh­kö­lait­teis­ton käyt­tö on edel­leen tur­val­lis­ta ja lait­teis­toa on pidet­ty asi­aan­kuu­lu­vas­sa kunnossa.

  • Käy­tös­sä ole­val­le luo­kan 1 ja 2 säh­kö­lait­teis­tol­le asuin­ra­ken­nuk­sia lukuun otta­mat­ta on säh­kö­tur­val­li­suus­lain 1135/2016 mukaan teh­tä­vä säh­kö­lait­teis­ton mää­rä­ai­kais­tar­kas­tus kym­me­nen vuo­den välein.
  • Jos asuin­ra­ken­nuk­sen kuu­luu lii­ke­ti­lo­ja tai mui­ta pää­asias­sa muu­ta käyt­töä kuin asu­mis­ta pal­ve­le­via tilo­ja, joi­den suo­ja­lait­tee­na toi­mi­van yli­vir­ta­suo­jan nimel­lis­vir­ta on yli 35 ampee­ria, on näi­den tilo­jen säh­kö­lait­teis­tol­le teh­tä­vä mää­rä­ai­kais­tar­kas­tus kym­me­nen vuo­den välein.
  • Luo­kan 3 säh­kö­lait­teis­tol­le mää­rä­ai­kais­tar­kas­tus on teh­tä­vä vii­den vuo­den välein. Säh­kö­lait­teis­ton hal­ti­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että säh­kö­lait­teis­tol­le teh­dään määräaikaistarkastus.

Mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­ses­sa tulee riit­tä­väs­sä laa­juu­des­sa pis­to­ko­kein tai muul­la sovel­tu­val­la taval­la var­mis­tua sii­tä, että

Lait­teis­to on turvallista

Säh­kö­lait­teis­ton käyt­tö on tur­val­lis­ta, kun­nos­sa­pi­to on riit­tä­vää tur­val­li­suu­den yllä­pi­tä­mi­sek­si ja lait­teis­tol­le on teh­ty kun­nos­sa­pi­to-ohjel­man mukai­set toimenpiteet;

Väli­neet kunnossa

Säh­kö­lait­teis­ton käyt­töön ja hoi­toon tar­vit­ta­vat väli­neet, pii­rus­tuk­set, kaa­viot ja ohjeet ovat käytettävissä;

Asian­mu­kai­set tarkastusdokumentit

Säh­kö­lait­teis­to­jen laa­jen­nus- ja muu­tos­töis­tä on teh­ty asian­mu­kai­set tar­kas­tus­pöy­tä­kir­jat. Säh­kö­lait­teis­ton mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­seen on sisäl­ly­tet­tä­vä aina koh­tees­sa mah­dol­li­ses­ti ole­vat lää­kin­tä­ti­lat, räjäh­dys­vaa­ral­li­set tilat ja palo­vaa­ral­li­set tilat.

Meil­tä saat mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set nopeal­la toimitusaikataululla!

tai soi­ta 045 1972 900

Soita 045 1972 900