Säh­köis­tys­pro­jek­tin rakennuttaminen
ja säh­kö­asen­nus­töi­den valvonta

Säh­köis­tys­pro­jek­tin rakennuttaminen

Säh­köis­tys­pro­jek­tien pro­jek­tin­joh­to-, raken­nut­ta­mis­teh­tä­vät kuu­lu­vat myös oleel­li­se­na osa­na Acs­pec­tan pal­ve­lu­tar­jon­taan. Toi­mim­me raken­nut­ta­ja­kon­sult­ti­na asiak­kaan, eli hank­kee­seen ryh­ty­vän, edun­val­vo­ja­na ja vas­taam­me pro­jek­tin joh­ta­mi­ses­ta. Tar­joam­me raken­nut­ta­mis­pal­ve­lut hank­keen koko elin­kaa­ren ajal­le, aina hank­keen val­mis­te­lu- ja esi­sel­vi­tys­vai­hees­ta vas­taan­ot­toon ja takuu­ajan päät­ty­mi­seen asti.

Suun­nit­te­lu­vai­he

Ennen suun­nit­te­lu­vai­heen alkua ase­tam­me yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa tavoit­teet suun­nit­te­lul­le ja etsim­me juu­ri kysei­seen koh­tee­seen sovel­tu­vim­mat säh­kö­suun­nit­te­li­jat. Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ohjaam­me suun­nit­te­lu­työ­tä niin, että suun­nit­te­lus­sa ote­taan huo­mioon asiak­kaan kans­sa pro­jek­til­le aset­ta­mam­me tavoit­teet. Huo­leh­dim­me sii­tä, että suun­nit­te­lu­työn tulok­se­na syn­tyy kor­kea­laa­tui­set säh­kö­suun­ni­tel­mat, jois­ta löy­tyy kaik­ki sovit­tu sisäl­tö. Tar­vit­taes­sa myös säh­kö­suun­nit­te­lun saa mei­dän kaut­tam­me. Teem­me yhteis­työ­tä alan par­hai­den ammat­ti­lais­ten, kuten Insi­nöö­ri­toi­mis­to Plan­max Oy:n kans­sa.

Ura­koit­si­jan kilpailuttaminen

Säh­kö­suun­ni­tel­mien val­mis­tut­tua on aika löy­tää sovel­tu­vin teki­jä säh­köis­tys­töil­le, eli ura­koit­si­ja. Laa­dim­me säh­köis­tys­töis­tä tar­jous­pyyn­nön, joka lähe­te­tään säh­kö­ura­koin­ti­liik­kei­siin. Tar­jouk­set saa­tuam­me valit­sem­me yhdes­sä asiak­kaan kans­sa säh­köis­tys­töil­le par­hai­ten sovel­tu­vim­man urakoitsijan.

Anna pro­jek­ti­si joh­ta­mi­nen alan ammattilaiselle.

tai soi­ta 045 1972 900

Säh­kö­asen­nus­töi­den valvonta

Acs­pec­ta tar­jo­aa asiak­kail­leen myös säh­kö­asen­nus­töi­den val­von­taa. Säh­kö­asen­nus­töi­den val­vo­ja­na huo­leh­dim­me sii­tä, että säh­kö­työt toteu­te­taan suun­ni­tel­mien, sopi­muk­sen ja voi­mas­sa ole­vien säh­kös­tan­dar­dien mukai­ses­ti. Rea­goim­me vii­py­mät­tä pro­jek­tis­sa mah­dol­li­ses­ti ilmaan­tu­viin muu­tok­siin. Mikä­li muu­tos edel­lyt­tää muu­tos­suun­ni­tel­mien teet­tä­mis­tä, huo­leh­dim­me sii­tä, että suun­ni­tel­mat teh­dään ja ne saa­daan työ­maan käyt­töön niin pian kuin mahdollista.

Säh­kö­työt ja onnis­tu­nut lopputulos

Asian­tun­te­va ja ammat­ti­tai­toi­nen val­von­ta on erit­täin tär­ke­ää säh­kö­asen­nus­töi­den onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta. Säh­kö­asen­nus­töi­den val­vo­ja­na pidäm­me huo­len myös sii­tä, että kun­kin raken­nus­vai­heen edel­lyt­tä­mät säh­kö­työt tulee teh­tyä oike­aan aikaan ja oikeas­sa järjestyksessä.

Val­vo­taan, että säh­kö­työt teh­dään oikein ja laadukkaasti.

tai soi­ta 045 1972 900

Soita 045 1972 900