Säh­kö­lait­tei­den lämpökuvaus

Säh­kö­lait­teis­to­jen lämpökuvaus

Säh­kö on suu­rin yksit­täi­nen palo­va­hin­ko­jen aiheut­ta­ja Suo­mes­sa, ja suu­rin osa säh­kö­pa­lois­ta saa alkun­sa säh­köis­ten lii­tos­ten löys­ty­mi­ses­tä ja vikaan­tu­mi­ses­ta. Säh­kö­lait­teis­tos­ta alka­nut palo on aina vaka­va uhka niin asuin-, lii­ke- kuin teol­li­suus­ra­ken­nuk­sis­sa­kin. Säh­kö­tur­val­li­suus­la­ki vel­voit­taa säh­kö­lait­teis­ton hal­ti­jan pitä­mään huol­ta lait­teis­ton kunnosta.

Säh­kö­tur­val­li­suu­den varmistaminen

Säh­kö­lait­teis­ton kun­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen tar­koit­taa sitä, että säh­kö­lait­teis­tol­le teh­dään huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to-ohjel­man sekä säh­kö­tur­val­li­suus­lain edel­lyt­tä­mät huol­lot ja tar­kas­tuk­set. Säh­kö­lait­teis­ton läm­pö­ku­vaus on yksi par­haim­mis­ta kei­nois­ta säh­kö­tur­val­li­suu­den varmistamiseksi.

Säh­kö­kes­kus­ten läm­pö­ku­vauk­sen hyödyt

  • Säh­kö­pa­lo­ris­kin pienentäminen
  • Täs­mäl­li­nen tie­to huoltotarpeista
  • Käyt­tö­kat­ko­jen harventuminen
  • Lait­teis­ton mah­dol­lis­ten ris­ki­koh­tien saa­mi­nen sel­vil­le nopeas­ti ja tehokkaasti
  • Läm­pö­ku­vaus­työn lop­pu­tu­lok­se­na teh­tä­vä raport­ti, johon on kir­jat­tu mah­dol­li­ses­ti havai­tut poik­kea­mat ja toi­men­pi­teet nii­den poistamiseksi

Esi­merk­ke­jä säh­kö­lait­tei­den läm­pö­ku­vauk­ses­sa havai­tuis­ta poikkeamista

  • Löy­sät liitokset
  • Asen­nus­vir­heet, esi­mer­kik­si vää­rän­tyyp­pis­ten kaa­pe­li­ken­kien käyttäminen
  • Lait­teis­tos­sa ole­va pöly ja lika
  • Yli­kuor­ma sekä vai­hei­den väli­nen vinokuorma

Meil­tä saat säh­kö­lait­teis­to­jen läm­pö­ku­vauk­set nopeal­la toimitusaikataululla!

tai soi­ta 045 1972 900

Soita 045 1972 900