Säh­kö­asen­nus­ten
käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus

Käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus

Säh­kö­asen­nuk­sel­le pitää teh­dä käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus ja käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­ses­ta pöy­tä­kir­ja ennen kuin säh­kö­asen­nus­ko­ko­nai­suus tai asen­nuk­sen osa ote­taan käyt­töön. Säh­kö­asen­nus­ten käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­seen sisäl­tyy sil­mä­mää­räi­nen tar­kas­tus ja eri­lai­sia mit­tauk­sia ja tes­tauk­sia. Käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus­pöy­tä­kir­ja tulee luo­vut­taa säh­kö­työn tilaajalle.

Käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus­pöy­tä­kir­ja

Säh­kö­asen­nus­ten käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus­pöy­tä­kir­jas­ta on käy­tä­vä ilmi seu­raa­vat asiat:

  • koh­teen yksi­löin­ti­tie­dot: kuvaus sii­tä mitä on teh­ty ja missä
  • säh­kö­lait­teis­ton raken­ta­jan ja säh­kö­töi­den joh­ta­jan nimi ja yhteystiedot
  • sel­vi­tys säh­kö­lait­teis­ton sään­nös­ten ja määräystenmukaisuudesta
  • sovel­le­tut standardit
  • yleis­ku­vaus käy­te­tyis­tä tarkastusmenetelmistä
  • tar­kas­tus­ten ja tes­taus­ten tulokset
  • tar­kas­tuk­sen teki­jän allekirjoitus.

Meil­tä saat 0,4–20 kV:n käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­set nopeal­la toimitusaikataululla!

tai soi­ta 045 1972 900

Soita 045 1972 900