Acs­pec­ta Oy

Säh­kö­lait­teis­to­jen tar­kas­tuk­set ja säh­kö­tek­ni­set asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Acs­pec­ta Oy on säh­kö­lait­teis­to­jen tar­kas­tus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Teem­me säh­kö­lait­teis­to­jen var­men­nus- ja mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­sia, säh­kö­lait­teis­to­jen läm­pö­ku­vauk­sia sekä käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sia. Tar­joam­me myös raken­nut­ta­mis- ja val­von­ta­pal­ve­lui­ta säh­köis­tys­hank­kei­siin.

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja pyy­dä tar­jous

Säh­kö­lait­teis­to­jen var­men­nus­tar­kas­tus

Laki­sää­tei­ses­sä var­men­nus­tar­kas­tuk­ses­sa var­mis­tam­me 1. ja 2. luo­kan säh­kö­lait­teis­to­jen käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sen asian­mu­kai­suu­den ja asen­nus­ten tur­val­li­suu­den.

Säh­kö­lait­teis­to­jen mää­rä­ai­kais­tar­kas­tus

Laki­sää­tei­ses­sä mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­ses­sa var­mis­tam­me säh­kö­lait­teis­to­jen asen­nus­ten tur­val­li­suu­den sekä kun­nos­sa­pi­don riit­tä­vyy­den.

Säh­kö­asen­nus­ten käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus

Käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­ses­sa var­mis­tam­me asen­nus­ten tur­val­li­suu­den ennen kuin säh­kö­asen­nus­ko­ko­nai­suus ote­taan käyt­töön.

Säh­kö­lait­teis­to­jen läm­pö­ku­vaus

Sään­nöl­li­sel­lä säh­kö­lait­tei­den läm­pö­ku­vauk­sel­la voim­me ennal­taeh­käis­tä säh­kö­lait­tei­den vikaan­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­vien tuli­pa­lo­jen syt­ty­mis­tä.

Säh­köis­tys­pro­jek­tien raken­nut­ta­mi­nen

Tar­joam­me raken­nut­ta­mis­pal­ve­lui­ta säh­köis­tys­pro­jek­tei­hin aina hank­keen val­mis­te­lu- ja esi­sel­vi­tys­vai­hees­ta vas­taan­ot­toon ja takuu­ajan päät­ty­mi­seen asti.

Säh­kö­asen­nus­töi­den val­von­ta

Säh­kö­asen­nus­töi­den val­vo­ja­na huo­leh­dim­me, että säh­kö­työt toteu­te­taan suun­ni­tel­mien, sopi­muk­sen ja voi­mas­sa ole­vien säh­kös­tan­dar­dien mukai­ses­ti.