Acs­pec­ta Oy

Säh­kö­lait­teis­to­jen var­men­nus­tar­kas­tuk­set, mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set ja säh­kö­tek­ni­set asiantuntijapalvelut

Acs­pec­ta Oy on säh­kö­lait­teis­to­jen tar­kas­tus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Teem­me säh­kö­lait­teis­to­jen var­men­nus­tar­kas­tuk­set, mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set ja säh­kö­lait­teis­to­jen läm­pö­ku­vauk­set. Tar­joam­me myös raken­nut­ta­mis- ja val­von­ta­pal­ve­lui­ta sähköistyshankkeisiin.

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja pyy­dä tarjous

Säh­kö­lait­teis­to­jen varmennustarkastus

Laki­sää­tei­ses­sä var­men­nus­tar­kas­tuk­ses­sa var­mis­tam­me 1. ja 2. luo­kan säh­kö­lait­teis­to­jen käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sen asian­mu­kai­suu­den ja asen­nus­ten turvallisuuden.

Säh­kö­lait­teis­to­jen määräaikaistarkastus

Laki­sää­tei­ses­sä mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­ses­sa var­mis­tam­me säh­kö­lait­teis­to­jen asen­nus­ten tur­val­li­suu­den sekä kun­nos­sa­pi­don riittävyyden.

Säh­kö­asen­nus­ten käyttöönottotarkastus

Käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­ses­sa var­mis­tam­me asen­nus­ten tur­val­li­suu­den ennen kuin säh­kö­asen­nus­ko­ko­nai­suus ote­taan käyttöön.

Säh­kö­lait­teis­to­jen lämpökuvaus

Sään­nöl­li­sel­lä säh­kö­lait­tei­den läm­pö­ku­vauk­sel­la voim­me ennal­taeh­käis­tä säh­kö­lait­tei­den vikaan­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­vien tuli­pa­lo­jen syttymistä.

Säh­köis­tys­pro­jek­tien rakennuttaminen

Tar­joam­me raken­nut­ta­mis­pal­ve­lui­ta säh­köis­tys­pro­jek­tei­hin aina hank­keen val­mis­te­lu- ja esi­sel­vi­tys­vai­hees­ta vas­taan­ot­toon ja takuu­ajan päät­ty­mi­seen asti.

Säh­kö­asen­nus­töi­den valvonta

Säh­kö­asen­nus­töi­den val­vo­ja­na huo­leh­dim­me, että säh­kö­työt toteu­te­taan suun­ni­tel­mien, sopi­muk­sen ja voi­mas­sa ole­vien säh­kös­tan­dar­dien mukaisesti.

Soita 045 1972 900